Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

 

Ngày 27/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã Phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (tại Quyết định số 468/QĐ-TTg). Đề án có mục tiêu tổng quát là đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Trong đó, quan điểm chỉ đạo chung của Đề án là:

- Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

- Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

- Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; hiện thực hóa chủ trương đẩy mạnh việc chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm.

Việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC sẽ góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, làm thay đổi một cách căn bản cách thức giải quyết cũng như việc theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ thủ công sang điện tử, tự động, theo thời gian thực. Qua đó, cắt giảm, đơn giản hóa việc thực hiện thủ tục hành chính, tăng năng suất lao động, giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Kiến trúc mô hình Chuyển đổi số trong lĩnh vực Chính phủ điện tử

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được xây dựng và hoàn thiện dựa trên các văn bản của Chính phủ và các Bộ, ban ngành trung ương như:

- Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ thông tin và Truyền thông quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh;

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 phê duyệt, ban hành Chiến lược phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

- Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt đề án xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia;

- Quyết định số 766/QĐ-TTg 23/06/2022 ngày của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử;

- Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/06/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng…. đáp ứng đầy đủ các tính năng, được kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia; Hệ thống xác thực, định danh điện tử để chia sẻ, xác thực thông tin công dân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác của các Bộ, ngành Trung ương nhằm cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, chính xác tại một địa chỉ truy cập duy nhất.

Mô hình Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, thành phố

Điểm nổi bật của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính:

- Tích hợp sử dụng Bộ TTHC dùng chung giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính địa phương và Cổng dịch vụ công quốc gia. Thông tin về TTHC như trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức được công khai minh bạch.

- Đồng bộ thông tin dữ liệu lên Cổng dịch vụ công quốc gia như: Tiến độ xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; Số liệu thống kê tình trạng xử lý hồ sơ thủ tục hành chính; Số liệu khảo sát, thăm dò ý kiến người dùng về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; Thông tin liên quan đến gửi, nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Thông tin liên quan đến thanh toán phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính; Thông tin về việc trả lời câu hỏi của tổ chức, cá nhân.

- Liên thông dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia, các bộ ngành (Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và các hệ thống thông tin khác.

- Hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân và đồng bộ kết nối với Kho dữ liệu điện tử của quốc gia. Tổ chức, cá nhân thông qua mã định danh có thể trích lục, tìm kiếm và tái sử dụng lại thành phần, kết quả hồ sơ TTHC.

- Tích hợp dịch vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC, giúp cho tổ chức, cá nhân nộp và nhận hồ sơ TTHC tại nhà.

- Hỗ trợ thanh toán thanh toán phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính về TTHC qua các nền tảng Payment Platform, Paygov,… giúp cho người dân, doanh nghiệp thanh toán dễ dàng, thuận tiện khi sử dụng dịch vụ công.

- Tích hợp chữ ký số Token, SIM, VGCA của Ban cơ yếu và các chữ ký số công cộng eSign: Viettel, VNPT, FPT, BKAV, Misa,…. hỗ trợ ký số các văn bản pháp lý.

- Cung cấp ứng dụng di động trên hệ điều hành Android và iOS hỗ trợ người dùng tiếp cận, khai thác tính năng trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính phục vụ cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có thể thực hiện đăng ký, theo dõi hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến; kịp thời nắm bắt các thông tin thay đổi thủ tục hành chính, cũng như thông tin công khai về tiến trình xử lý thủ tục hành chính; được hỗ trợ giải đáp kịp thời bằng nhiều hình thức trực tuyến khác nhau với thời gian 24/7, phản ánh ý kiến trực tiếp trên hệ thống, tái sử dụng dữ liệu hồ sơ điện tử trên cơ sở kho dữ liệu từ các hồ sơ đã đăng ký và kết quả trực tuyến; kho dữ liệu số hóa cá nhân, Dữ liệu cá nhân sẽ được sử dụng lại cho các lần sử dụng dịch vụ công trực tuyến tiếp theo không giới hạn phạm vi địa lý.

Hiệu quả giải pháp mang lại lợi tích cho kinh tế, xã hội:

- Tăng năng suất lao động trung bình trong việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

- Giảm thời gian chờ đợi, giảm chi phí in ấn, đi lại cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết và đúng lúc cho việc ra quyết định; sử dụng công nghệ thông tin để tự động hóa các thủ tục hành chính của chính phủ, áp dụng công nghệ thông tin vào các quy trình quản lý, hoạt động của chính phủ do vậy tốc độ xử lý các thủ tục hành chính nhanh hơn rất nhiều lần.

- Nâng cao năng suất lao động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên, giảm chi phí hành chính qua việc cắt giảm văn phòng và việc quản lý giấy tờ, nâng cao năng lực quản lý kế hoạch của chính quyền các cấp và nâng cao doanh thu khi doanh nghiệp và người dân xin cấp phép nhiều hơn do một thực tế là thủ tục đã trở nên dễ dàng hơn.

- Người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục hành chính bất kỳ đâu, không phụ thuộc vào vị trí địa lý, địa giới hành chính.

- Tạo ra cơ sở dữ liệu lớn, làm nền tảng cho việc triển khai trí tuệ nhân tạo, máy học, hỗ trợ ra quyết định để thực hiện hiệu quả nhất công tác cải cách thủ tục hành chính của các ngành, các cấp.

- Hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các Cơ sở dữ liệu quốc gia còn lại, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh phục vụ cho việc cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các cấp góp phần xây dựng thành công chính quyền điện tử tỉnh và hình thành chính quyền số của tỉnh.

- Tạo tác phong và thói quen làm việc trên môi trường mạng và từng bước hạn chế văn bản giấy trong hoạt động điều hành, quản lý và trao đổi thông tin của các cơ quan, tổ chức.

- Giúp thay đổi quan điểm trong việc chia sẻ dữ liệu, phối hợp giữa các đơn vị trong công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh tính hiệu quả trong công tác quản lý chung trên địa bàn tỉnh.

- Giúp giảm thiểu sự phức tạp, giúp đơn giản hóa trong việc tập trung, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu và hiển thị kết quả phục vụ cho việc ra quyết định chính xác và nhanh chóng.

- Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hội nhập kinh tế quốc tế. Thúc đẩy cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh và nâng cao tính minh bạch, độ tin cậy của chính quyền thông qua việc đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin.

- Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong tỉnh, người dân sẽ tiếp cận, sử dụng các dịch vụ, tiện ích công một cách dể dàng. Góp phần thực hiện tốt vai trò giám sát, làm chủ của người dân đối với công cuộc xây dựng và phát triển địa phương./.

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin về phần mềm, vui lòng liên hệ:  

- Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Thanh Nhàn (Mr.) 
- Điện thoại: 0292 3731072 (ext.515)
- Hoặc di động: 0939511445
- Địa chỉ Email: nhannguyen@ctu.edu.vn