Chương trình Lập Trình Viên Quốc Tế - Aptech   Chương trình Mỹ Thuật Đa Phương Tiện Quốc Tế - Arena
     


Có thể tham gia chương trình đào tạo liên kết để nhận 2 bằng: bằng CNTT chuẩn quốc tế do Aptech Ấn độ cấp và bằng Kỹ sư thực hành do trường Đại học SPKT Vĩnh Long cấp